English
มืองกุโจ - สัมผัสประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม  เพลิดเพลินกับธรรมชาติ

มืองกุโจ - สัมผัสประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม  เพลิดเพลินกับธรรมชาติ

กุโจตั้งอยู่ที่ใด?

กุโจตั้งอยู่ในจังหวัดกิฟุในบริเวณศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์จากนาโกย่าประมาณ 1.30 ชั่วโมง โดยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำนาการะและได้รับเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยั่งยืน 1 ใน 100 อันดับของโลกในปี 2020 และปี 2021 ซึ่งรับรองโดย Green Destinations หรือหน่วยงานรับรองมาตรฐานสากลเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

กุโจเป็นสถานที่แบบใด?

พื้นที่ชานเมืองในใจกลางของญี่ปุ่นแห่งนี้โดดเด่นด้วยเทือกเขาสูงชัน หมู่บ้านห่างไกล และเมืองปราสาทกุโจฮาจิมังที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี แม่น้ำนาการะสายน้ำบริสุทธิ์ที่ไหลผ่านบริเวณนี้มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคมาตั้งแต่โบราณกาล

\ รับข้อมูลทัวร์และไกด์นำเที่ยวล่าสุด! /

หยิบของ

\ รับข้อมูลทัวร์และไกด์นำเที่ยวล่าสุด! /